Andmekaitse ja privaatsuspoliitika

Käesolev Lead Group Ltd registri- ja andmekaitsepoliitika on kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduse (§10 ja §24) ning Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (IKÜM). Loodud 04.06.2018. Viimati muudetud 03.06.2021.

Vaikelaen.com külastajate isiklike andmete töötlemine ning isiklike andmete töötlemine seoses turundusega.

Isiklike andmete töötlemise lühikokkuvõte

  • Me kogume sinu isiklikke andmeid, kui kasutad Vaikelaen.com veebiteenuseid. Sinu andmeid salvestatakse näiteks siis, kui taotled laenu või täidad ükskõik millist muud veebiankeeti, tellid meie uudiskirja, osaled turunduskampaanias või küsitluses või kontakteerud meie klienditoega.
  • Meie poolt töödeldud isiklikud andmed sisaldavad informatsiooni, mida avaldad laenu taotlemisel, veebiankeedi täitmisel, uudiskirja tellimisel või andmeid, mida oleme saanud oma partneritelt turunduslikel eesmärkidel.
  • Me töötleme sinu isiklikke andmeid, kui pakume sulle klienditeenindust ja kui saadame sulle kliendikommunikatsiooni või turundusmaterjale.
  • Me austame sinu privaatsust kõikide meie poolt läbi viidud töötluste käigus. Me ei töötle andmeid, mida võib otseselt sinuga kokku viia ning teeme seda vaid andmetöötluse vältimatu vajaduse korral.
  • Sa saad mõjutada, kuidas me sinu andmeid töötleme. Vaata sektsiooni "Sinu õigused oma isiklike andmete osas".

1. ANDMETÖÖTLEJA

Lead Group Oy, PL 10, 90501 Oulu

2. KONTAKTISIK REGISTRIPÄRINGUTEKS

PL 10, 90501 Oulu
E-posti aadress: asiakaspalvelu@leadgroup.fi

3. REGISTRI NIMI

Vaikelaen.com kliendiregister

4. REGISTRI SEADUSLIK ALUS JA EESMÄRK
Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) järgi on isikuandmete töötlemise aluseks isiku selge luba ja andmetöötleja legitiimne huvi tarbijaga seoses.
Isiklike andmete töötlemise eesmärk on hallata kliendisuhet ning viia läbi turundustegevusi. Isiklikke andmeid kasutatakse volitatud ja keelatud otseturunduse, distantsturunduse või muu otseturunduse, arvamusuuringute, turundusuuringute või teiste sarnaste adresseeritud kirjade saatmise eesmärkidel andmetöötleja ja sellega seotud firmade, sidusettevõtete ja partnerite poolt.

Andmetöötleja ei kasuta andmeid, et teha automatiseeritud otsuseid.

5. KES TÖÖTLEB SINU ISIKLIKKE ANDMEID?

Lead Group Oy (tegevusloa nr: 2402504-2, P.O. Box 10, 90501 Oulu, edaspidi: "meie") töötleb sinu isiklikke andmeid, kui kasutad Lead Group Oy poolt pakutavaid Teenuseid.

6. KELLEGA KONTAKTEERUDA ANDMEKAITSETINGIMUSTE PROBLEEMIDE OSAS?

Kui sul on küsimusi oma andmete kaitse kohta või soovid oma õiguseid rakendada, palun kontakteeru: asiakaspalvelu@leadgroup.fi /andmekaitse-probleemid

7. MILLISEID ISIKLIKKE ANDMEID ME TÖÖTLEME?

Me töötleme järgnevaid andmeid kliendisuhete haldamiseks ja turundustegevuste jaoks:

- ees- ja perekonnanimi;

- kontaktinfo (kodune aadress, e-posti aadress, telefoninumber);

- vanus;

- sugu.

Kliendistaatust puudutav teave nagu:

- kliendisuhte alguskuupäev;

- laenutaotlust puudutav info ning selle sisu (näiteks: laenu suurus, laenuperiood ja laenu eesmärk);

- sinu nõusolekul antud teave selle osas, kas meie partneri Oy Salus Group kaudu tehtud krediiditaotlus võeti vastu ning milline oli taotluse kvaliteet;

- meie poolt pakutavate veebiteenuste kasutajanimed ja paroolid;

- kaebused, tagasiside ja teised klientidega seotud kontakteerumised, kommunikatsioon ja tegevused, sh kõnesalvestused, kommunikatsiooniaktid sinuga ning turunduslikud tegevused; nende kasutus ja nendega seonduvalt antud informatsioon ning informatsioon seoses elektrooniliste Teenuste ja nende sisuga;

- otseturunduse volitused ja keelud;

- tehniline teave (IP-aadress, brauser, brauseri versioon), mida saadab sinu brauser meie serverisse ning sinu brauseri poolt küpsiste abil saadetud teave (näiteks milliselt lehelt sa tulid, millist brauserit sa kasutad ning millal ja millist Teenuse osa oled sirvinud).

Saa rohkem teavet küpsiste kasutuste kohta meie küpsiste poliitikast.

8. MILLISTEL EESMÄRKIDEL ME SINU ISIKUANDMEID TÖÖTLEME?

Sinu isikuandmeid töödeldakse, et juhtida, analüüsida ja arendada kliendisuhet ning hallata, kontrollida ja jagada vajalikku teavet meie partnerfirmadega, et teostada kliendikommunikatsiooni ja uuringuid kogumaks teavet näiteks kliendirahuolu kohta.

Sinu isikuandmeid võidakse kasutada otseturunduse eesmärkidel ning turundustoimingute planeerimiseks ja sihtimiseks. Turundust võidakse sihtida vastavalt sinu eelistustele, analüüsides sinu isikuandmeid.

Lisaks sellele võidakse sinu isikuandmeid kasutada, et plaanida ja arendada meie äri ning Teenuseid.

9. MILLISTEL ALUSTEL SINU ANDMEID TÖÖDELDAKSE?

Me töötleme sinu andmeid, et pakkuda sulle eelistatud Teenuseid ning valmistada ette ja rakendada kliendisuhtega seotud lepinguid.

Me töötleme ka sinu andmeid kliendisuhte baasil või legitiimse huvi korral potentsiaalse kliendisuhte vastu või seadusliku kohustuse baasil.

Me töötleme sinu isikuandmeid sinult küsitava nõusoleku alusel, et saata sulle otseturundust ja uudiskirju. Sa võid igal ajal nõusoleku tagasi võtta, vajutades lingile "lõpeta uudiskirjade saamine" meie poolt saadetud sõnumis või kirjutades e-posti aadressile asiakaspalvelu@leadgroup.fi.

10. KELLELE ME AVALDAME SINU ISIKUANDMEID?

Me võime avaldada sinu e-posti aadressi, nime ja telefoninumbri oma partnerile Oy Salus Group Ab, et teada saada, kas nad aktsepteerivad sinu laenutaotluse.

Me jagame oma Oy Salus Group Ab partnerile sinu kohta järgnevat teavet:

- Nimi;

- Telefoninumber;

- E-posti aadress;

- Aadress;

- Laenusumma;

- Laenuperiood;

- Isikukood;

- Vanus;

- Laenu eesmärk;

- Turunduslike eesmärkide täitmise nõusolek.

Vaikimisi ei avaldata andmeid kolmandatele osapooltele.

Me oleme isikuandmete töötlemise allhanke korras suunanud järgnevatele Teenusepakkujatele, kes töötlevad sinu andmeid meie nimel:

- IT-süsteemi tugi;

- Interneti teenusepakkujad;

- Mälu teenusepakkujad;

- Kommunikatsiooniteenuste pakkujad;

- Analüüsiteenuste pakkujad.

11. ANDMETE ÜLEKANNE KOLMANDATESSE RIIKIDESSE

Me ei kanna isikuandmeid väljapoole Euroopa Liitu ega Euroopa Majanduspiirkonda, kui see pole vajalik Teenuse tehniliseks rakendamiseks. Andmekäitleja tagab seaduse poolt nõutud adekvaatse andmekaitsetaseme.

12. KUI KAUA ME SINU ISIKUANDMEID TALLETAME?

Me hoiame sinu isikuandmeid nii kaua alles, kuniks on seda vaja andmetöötluse eesmärkidel või kuniks me peame neid seaduse kohaselt talletama. Tavaliselt talletame sinu isikuandmeid üks aasta.
Raamatupidamises kajastuvaid isikuandmeid talletatakse kuue aasta pikkuseks perioodiks alates raamatupidamisaasta lõpust.

13. SINU ÕIGUSED OMA ISIKUANDMETE OSAS

Sul on võimalik oma õiguseid kasutada kontakteerudes meie kasutajatoega e-posti aadressil: asiakaspalvelu@leadgroup.fi.

13.1 ÕIGUS OMA ISIKUANDMETE LIGIPÄÄSULE

Sul on õigus saada kinnitust oma isikuandmete töötlusele.

Sul on õigus ligi pääseda oma isikuandmetele ja andmete töötlusele vastavalt andmekaitseregulatsioonile.

Kui soovid kasutada oma õiguseid andmete ligipääsule, saadame sulle koopia isikuandmetest, mida oleme töödelnud. Mitmete koopiate soovi korral võime küsida administratiivteenuse jaoks mõõduka tasu.

13.2 ÕIGUS ANDMEID PARANDADA

Sul on õigus meilt õigeaegselt paluda valede või vigaste andmete parandamist. Sul on ka õigus parandada ebakorrektseid andmeid, andes meile täiendavaid andmeid.

13.3 ÕIGUS KUSTUTADA ISIKUANDMEID

Sul on õigus meilt paluda isikuandmete kustutamist, kui:

- sinu isikuandmed pole enam vajalikud neil eesmärkidel, milleks neid koguti ja töödeldi;

- sa võtad tagasi oma nõusoleku, mille alusel andmeid töödeldi ning andmete hoidmiseks pole ühtki muud seaduslikku alust;

- sa keeldud isikuandmete töötlusest oma isikliku olukorra asjaoludel ning puuduvad õigustatud alused selle jätkamiseks või keeldud oma isikuandmete kasutamisest turunduslikel eesmärkidel;

- me oleme töödelnud sinu isikuandmeid ebaseaduslikult; või

- sinu isikuandmed vajavad kustutamist, et täita meile kohaldatavat seaduslikku kohustust.

13.4 ÕIGUS TÖÖTLEMISE PIIRAMISELE

Sul on õigus piirata oma isikuandmete töötlemist meie poolt, nii et lisaks talletamisele võidakse sinu isikuandmeid töödelda ainult sinu loal või õigusnõuete koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks või teise isiku õiguste kaitsmiseks, kui:

- Sa vaidlustad oma isikuandmete täpsust, mispuhul me piirame andmetöötlust perioodiks, mis kulub andmete õigsuse tagamiseks;

- sinu isiklike andmete töötlemine on olnud ebaseaduslik ja sa esitad andmete kustutamisele vastuväite ning palud selle asemel oma isikuandmete piiramist;

- me ei vaja enam sinu isikuandmeid töötlemise eesmärkidel, kuid sa vajad neid õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks; või

- sa oled esitanud vastuväite oma isikuandmete töötlemiseks seoses enda isiklike asjaoludega ning ootad kinnitust, kas meie õiguspärased alused välistavad sinu taotluse.

13.5 ÕIGUS ANDMETE ÜLEKANDELE ÜHEST SÜSTEEMIST TEISE

Sul on õigus saada meile esitatud isikuandmeid struktureeritud, üldkasutatavas ja masinloetavas formaadis ning õigus kanda andmed üle teisele andmetöötlejale, kui:

- andmete töötlemine toimib automaatselt, ja
- töötlemine põhineb sinu nõusolekul või see on vajalik meievahelise lepingu toimimiseks või lepingueelsete meetmete läbi viimiseks sinu soovil.

- Õigus andmete ülekandele ühest süsteemist teise on piiratud protseduuriga, mis ei mõjuta ebasoovitavalt teiste õiguseid ega vabadusi.

13.6 ÕIGUS VAIDLUSTADA ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Sul on õigus vaidlustada oma isikuandmete töötlemine põhinedes oma isiklikul olukorral, kui töötlemisele pole õiguspärast alust.

Sul on õigus vaidlustada isikuandmete töötlemine otseturunduse eesmärkidel. Sa võid loobuda igasugusest elektroonilisest turundusest vajutades sõnumis leiduvale "tühista sõnumid" lingile.

13.7 ÕIGUS ESITADA KAEBUS JÄRELVALVEASUTUSELE

Sul on õigus esitada kaebus andmekaitse järelvalveasutusele, kui sa tunned, et sinu õiguseid on andmete töötlemise ajal IKÜM raames riivatud.

14. KUST ME SINU ANDMEID KOGUME?
Me kogume sinu andmeid peamiselt, kui külastad saiti Edullinenlaina.com ja täidad ankeedi või kasutad teisi elektroonilisi Teenuseid. Sinu andmeid võidakse koguda ka meie turunduskampaaniates osaledes.

Me saame ettevõttelt Oy Saulus Group AB andmeid, mida oled jaganud koos laenutaotlusega, nagu sinu vanus, aadress, sugu ning sinu nõusoleku alusel andmeid seoses taotluse täitmise ja taotluse kvaliteediga.

16. KUIDAS ME TAGAME ANDMEKAITSE SINU ISIKUANDMEID TÖÖDELDES?
Elektrooniliselt töödeldav informatsioon on kaitstud tulemüüride, paroolide ja teiste antud ajahetkel infoturvalisuse valdkonnas vastuvõetavate tehniliste vahenditega.

Me ei säilita käsitsi hallatud dokumente.

Ainult meie töötajad ja allhankega andmetöötlejad, kes peavad oma kohustuste täitmiseks sinu isikuandmeid töötlema, omavad ligipääsu sinu isikuandmetele.

Teenusetingimused

ÜLDTEAVE

Käesolevad Teenusetingimused (edaspidi nimetatud "Tingimused") kohalduvad Lead Group Oy veebisaidile (edaspidi nimetatud "Lead Group" või "Teenusepakkuja"), Vaikelaen.com veebisaidile ning selle poolt pakutavale krediiditeenusele (edaspidi nimetatud "Teenus". Kasutajal on soovitatud tutvuda nende tingimusega enne Teenuse kasutamist.

Teenus on mõeldud ainult kasutamiseks kooskõlas kehtivate tingimuste ja nõuete ning kohalduva seadusandlusega. Tingimused kohalduvad kõikidele tegevustele Kasutaja poolt Teenust kasutades, sõltumata sellest, mis seadet kasutatakse. Lisaks sellele võivad Teenuse teatud osad ja funktsioonid kohalduda täiendavatele tingimustele või teistele eraldi antud kohaldatavatele juhistele.

Tingimused moodustavad Teenuse Kasutaja ja Teenusepakkuja vahelise lepingu ning määratlevad Kasutaja ja Teenusepakkuja õigused ning kohustused. Kasutaja nõustub Teenuse kasutamisega kehtivate Teenuse tingimuste alusel ning nõustub järgima nii neid kui ka kõiki lisatingimusi või juhiseid, mis on veebilehel eraldi esitatud.

Teenus, tingimused ja klienditugi on saadaval soome keeles. Klienditugi on kättesaadav e-posti aadressil: asiakaspalvelu@leadgroup.fi

Teenuse pakkuja

Lead Group Oy, ettevõtte registrinumber 2402504-2, P.O. Box 10, 90501 Oulu, Soome, e-post: info@leadgroup.fi

Teenusepakkuja on arvele võetud Soome Patendi- ja Registriameti äriregistris.

TEENUSE KIRJELDUS

Teenuse kaudu saab Kasutaja taotleda krediiditooteid. Kasutaja esitab ühe laenutaotluse soovitud summa ja laenuperioodiga ja Teenus edastab taotluse partner-krediidiandjatele, kes seejärel hindavad taotlust ja saavad selle alusel laenu pakkuda.

Teenusepakkuja ei tee laenuotsuseid, vaid tegutseb ainult vahendajana Kasutaja ja partner-krediidiandjate vahel. Teenusepakkuja teeb koostööd volitatud laenuvahendusteenuse Oy Salus Group Ab-ga.

Pärast laenupakkumise saamist võib Kasutaja vabalt valida osapoole, kellega ta soovib laenulepingu sõlmida. Laenupakkumise saamine ei kohusta Kasutajat sõlmima laenulepingut ühegi krediidiandjaga.

Pärast seda, kui Kasutaja on sõlminud lepingu krediidiandjaga, tekib kliendisuhe otse Kasutaja ja krediidiandja vahel.

Teenusepakkuja ei ole kohustatud edastama kasutaja andmeid oma partner-krediidiandjatele ning Teenusepakkuja ei ole kohustatud oma otsuseid põhjendama. Lisaks ei ole Teenusepakkuja kohustatud põhjendama oma partner-krediidiandjate otsuseid laenutaotluse kohta.

Teenus on tasuta ja Teenusepakkuja saab oma tasud otse partner-krediidiasutustelt. Teenusepakkuja tegutseb krediidiasutustest sõltumatult ja pakub Teenust, mille abil saab Kasutaja leida kõige soodsama laenupakkumise.

Teenusepakkuja võib laenutaotluse menetlemise ajal võtta taotlejaga ühendust telefoni, e-posti või SMSi teel.

TEENUSE KASUTAMINE JA REGISTREERUMISPROTSESS

Teenuse teatud aspektide kasutamiseks (näiteks laenu taotlemine) nagu allpool kirjeldatud, peab Kasutaja end Teenusele registreerima. Teenuse registreerumist nõudvate osade kasutamiseks peab Kasutaja olema vähemalt 18-aastane ja teovõimeline.

Teenuse Kasutajaks registreerudes peab Kasutaja esitama enda kohta nõutud täpsed andmed. Valeandmete esitamine on keelatud ning see võib kaasa tuua sanktsioone.

Teenuse kaudu laenu taotledes nõustub Kasutaja, et laenutaotluse kohta saadud krediidiotsus võidakse elektrooniliselt saata Kasutaja esitatud e-posti aadressile. Kasutaja nõustub, et Teenusepakkuja ja krediidiandja võivad kontrollida/verifitseerida Kasutaja krediiditeavet Krediidiregistrist ning Kasutaja poolt esitatud tööandja andmeid võib kontrollida märgitud tööandja juures ning samuti võib teostada telefoninumbri kontrolli. Teenusepakkuja poolt läbiviidud kontrollide puhul annab Kasutaja oma nõusoleku, et Teenusepakkuja avaldab kontrollide tulemused koostööd tegelevatele võlausaldajatele. Kasutaja peab arvestama, et üldjuhul ei anna teenusepakkuja partner-krediidiandjad laenu, kui Kasutajal on varasemalt esinenud maksehäireid. Teenusepakkuja ei saa mõjutada oma partner-krediidiandjate laenude heakskiitmise protsessi.

Teenuse kasutamisega annab Kasutaja Teenusepakkujale nõusoleku otseturunduseks. Sa võid oma nõusoleku tühistada, vajutades meie sõnumites olevate lingile "tühista sõnumid" või teatades sellest aadressil asiakaspalvelu@leadgroup.fi.

Kasutaja volitab Teenusepakkujat vajaduse korral hankima teavet krediidiandja poolt tehtud krediidiotsuse kohta ning saama krediidiotsust täiendavat teavet krediidiandjatel ja Kasutaja esindajatelt, ametiasutuste või muude asutuste poolt peetavatest avalikest registritest ning Krediidiinfo registrist.

Teenuse kaudu laenu taotlemisel peab Kasutaja määrama oma sissetuleku täpse suuruse ja peamised elamiseks vajalikud kulud, et arvutada taotletava laenu jaoks sobiv igakuine makse. Seda saab hõlpsasti teha Tarbijakaitseameti veebilehel (www.kuluttajavirasto.fi) esitatud juhiste abil. Laenu tagasimakseperiood mõjutab igakuise makse suurust ja laenu aastast intressi.

Kui laenuleping on allkirjastatud, sõltub laenu Kasutaja kontole maksmise kiirus valitud laenuandjast ning see võib varieeruda mõnest tunnist mitme päevani. Teenusepakkujal puudub kontroll laenu laekumise aja üle.

ÕIGUS TÜHISTADA

Kasutajal on õigus Teenus tühistada, teatades sellest Teenusepakkujale 14 päeva jooksul alates laenutaotluse esitamisest.

ÕIGUS KASUTADA TEENUST

Teenusepakkuja annab sulle piiratud, tühistatava ja mitteeksklusiivse õiguse, nagu on määratletud käesolevates tingimustes, kasutada Teenust ja Sisu üksnes isiklikuks kasutamiseks kooskõlas käesolevate tingimustega ning mis tahes eraldi tingimustega ja instruktsioonidega, mida võid Teenuse saamise käigus esitada.

Kasutajal on õigus vaadata ja sirvida Teenust ning selle sisu. Kasutajal pole õigust sisu ühelgi viisil muuta või reprodutseerida ega sisu tervikuna, osaliselt või muudetud kujul levitada, edastada, edasi anda või muul viisil avalikustada, välja arvatud, kui see on käesolevate tingimustega selgesõnaliselt lubatud. Kui teenus sisaldab selgesõnalist võimalust edastada teenuse sisu sotsiaalmeedia teenuste kaudu (nn sotsiaalmeedia nupud), ei loeta sisu edastamist käesolevate tingimustega vastuolus olevaks.

Kasutaja ei tohi katkestada, üritada katkestada ega muul viisil häirida või üritada häirida saidi või Teenuse toimimist või teiste Kasutajate võimet saiti ja Teenust kasutada mis tahes viisil (näiteks mõjutades saiti või Teenust pahavara, viiruste või muude taoliste komponentidega, mis mõjutavad saidi või Teenuse programmilist struktuuri).

Kasutaja ei tohi kasutada Teenust ebaseaduslikuks tegevuseks (näiteks rämpsposti või muu lubamatu kommunikatsiooni saatmine või teiste Kasutajate andmete kogumine või salvestamine).

Teenusepakkuja ei vastuta kasutaja poolt Teenuse kaudu avaldatud või vahendatud sisu eest. Kasutaja avaldab, kannab üle ja edastab ainult teavet, millele tal on piiramatu õigus. See hõlmab õigust edastada sellist teavet või sisu Teenusepakkujale ning anda Teenusepakkujale õigus avaldada kogu teavet või sisu või osa sellest tasuta oma partner-krediidiandjatele või teistele partneritele. Kasutaja kinnitab, et ta ei esita Teenusepakkujale mingeid nõudeid, mis põhinevad Kasutaja poolt veebilehel või Teenuses avaldatud, vahendatud või edastatud sisul.

VASTUTUSE PIIRMÄÄR

Teenusepakkuja püüab tagada, et Teenus oleks Kasutajale alati ja katkematult kättesaadav. Teenusepakkuja ei anna siiski mingeid garantiisid Teenuse või Sisu toimimise kohta, mida pakutakse "nii nagu see on" kujul. Teenusepakkuja ei vastuta Teenuse katkematu, õigeaegse või veavaba kättesaadavuse eest Kasutajale. Lisaks ei vastuta Teenusepakkuja Teenuse kaudu edastatava teabe või sisu täpsuse, usaldusväärsuse, vigade, puuduste, ebatäpsuste või muude puudujääkide eest ega õiguste rikkumise puudumise eest. Teenusepakkuja jätab endale õiguse lisada, muuta, ajakohastada ja parandada veebipõhise Teenuse sisu, suuniseid ja reegleid ilma Kasutajaid eelnevalt teavitamata.

Lisaks ei vastuta Teenusepakkuja laenupakkumiste, laenude või laenulepingute eest oma partner-krediidiandjate poolt. Lõplikult antav laenusumma võib erineda taotletud summast.

Teenus ei pruugi olla kättesaadav kõikides riikides ja võib olla kättesaadav ainult teatud keeltes. Teenuse, selle funktsioonid ja kindlad omadused võivad sõltuda kasutatava seadme ühilduvusest, võrguühendustest ja sisuformaatidest.

Teenusepakkuja ei vastuta mis tahes otseste, kaudsete, seotud või mitteseotud kahjude või erikahjude eest, mis tulenevad kohustustest (sh äritegevuse katkemisest või äritegevuse, lepingu või tulu kaotamisest tingitud kahjud), mis tulenevad Teenuse või sisu, sh Kasutaja poolt Teenuses esitatud sisu kasutamisest või mitte kasutamisest, või mis tulenevad käesolevatest tingimustest, sõltumata sellest, kas kahju on põhjustatud lepingu, rikkumise, hooletuse või muu etteotsustamise alusel või mitte, isegi kui teenusepakkujat on eelnevalt teavitatud sellise kahju võimalikkusest. Igal juhul piirdub teenusepakkuja vastutus seadusandluse alusel maksimaalselt kohustusliku vastutusega.

KOHALDATAV ÕIGUS JA VAIDLUSTE LAHENDAMINE

Teenuse kasutamisele ja käesolevatele tingimustele kohaldatakse Soome õigust, välja arvatud selle kollisiooninormid. Pooled püüavad kõik vaidlused lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui rahumeelset lahendust ei suudeta saavutada, siis lahendatakse vaidlused Oulu ringkonnakohtus Soomes. Tarbija võib siiski pöörduda vaidluse lahendamiseks oma elukoha põhiselt määratud pädevasse ringkonnakohtusse või Tarbijakaitseametisse.

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE JA KÜPSISED

Teenuse pakkuja töötleb teenuse kaudu saadud, Kasutaja poolt esitatud ja kolmandatelt osapooltelt saadud isikuandmeid kehtivate andmekaitseseadustega lubatud ja nõutud viisil. Isikuandmete töötlemist on täpsemalt kirjeldatud Teenusepakkuja andmekaitsetingimustes.

Teenus kasutab küpsiseid ja/või teisi sarnaseid tehnoloogiaid kogumaks teavet Teenuse kasutamise ja Kasutaja seadme kohta. See kogutud teave võib hõlmata Teenuse kasutamise aega, üksikasju selle kohta, milliseid teenuse osi on sirvitud, millist brauserit on kasutatud ning milliselt lehelt on Kasutaja veebilehele jõudnud ning seda võib kasutada analüütilistel eesmärkidel või klienditoe parandamiseks. Küpsiste kasutamist on täpsemalt kirjeldatud küpsiste poliitikas.

TEENUSE INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Teenuse ja selle sisu, nagu tekstid, pildid, tooteinfo, kaubamärgid ja sümbolid (edaspidi nimetatud "Sisu") on Teenusepakkuja või tema partnerite omand ning on kaitstud autoriõiguse seaduste ja rahvusvaheliste autoriõiguse lepingutega, samuti muude intellektuaalomandi seadustega ja intellektuaalomandi registreeringutega.

Kõik sisuga seotud intellektuaalomandi õigused (näiteks autoriõigused, registreeritud ja registreerimata kaubamärgid ja disaini õigused, domeeninimed, patendid, andmebaasiõigused ja ärisaladused) ning nende kasutamisest tulenev firmaväärtus kuuluvad Teenusepakkujate ja/või tema partneritele. Teenusepakkuja ei anna kasutajale mingeid otseseid ega kaudseid õigusi ühelegi intellektuaalomandiõigusele.

TINGIMUSTE MUUDATUSED

Teenusepakkuja jätab endale õiguse kohandada või muuta neid tingimusi oma äranägemise järgi. Tingimuste muudatused jõustuvad pärast nende avaldamist Teenuses.

Teenusepakkuja jätab endale õiguse muuta Teenust või selle sisu, sh Teenuses kirjeldatud tooteid ja hingu ning piirata või peatada Teenuse või selle funktsioonide kasutamist või lõpetada Teenuse, selle sisu või mis tahes osa Teenustest igal ajal ilma eelneva etteteatamise või mis tahes vastutuseta. Kui Kasutaja on tegutsenud käesolevate tingimuste, muude Teenuse poolt määratud juhiste, õigusaktide või heade tavade vastu, on Teenuse pakkujal õigus takistada Kasutajale juurdepääsu Teenusele ja keelata Teenuse kasutamine tulevikus.